Medewerkers die zich ontplooien

Medewerkers die zich ontplooien

Vanuit verwondering oordeelvrij jezelf waarnemen is de eerste stap om verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Zo benut je je hele potentieel. Elke ademruimte is een kans voor persoonlijke ontwikkeling. Wij streven er naar om je gehele menselijke kapitaal tot ontwikkeling te laten komen zodat je je optimaal kan ontplooien, als professional én als mens.

Lees verhalen uit onze praktijk

De organisatie

Een gymnasium in een grote stad

De situatie

Een gymnasium heeft veel jonge docenten in dienst. Sommigen hebben een diploma, anderen zijn hier nog mee bezig. Deze jonge mensen zijn enthousiast, leergierig en vinden gemakkelijk aansluiting bij de leerlingen. Minder makkelijk is het innemen van een plek en zichtbaar zijn voor de meer ervaren collega’s. Een teamleider zag de onzekerheid bij een jonge docent en hoopte dat individuele begeleiding hem zou helpen in zijn zelfvertrouwen en assertiviteit. Hierdoor zou hij ook meer regie nemen over zijn takenpakket als docent en zich houden aan afspraken en meer stelling innemen tijdens vergaderingen, verwachtte de teamleider.

Wat was het probleem?

De jonge docent had last van gevoelens van spanning en onzekerheid. Hij durfde zijn mening niet uit te spreken tijdens vergaderingen met de oudere en ervaren collega’s. Dit gaf hem gevoelens van frustratie. Ook de teamleider zag dat de docent ‘niet uit de verf kwam’. Omdat hij moeite had met ‘nee’ zeggen, nam hij te veel taken op zijn bord, die hij vervolgens niet afrondde, zoals afgesproken. Hierover helder communiceren vond hij lastig, en dit leverde spanning op in relaties met collega’s.

Wat hebben we gedaan?

Het bieden van een veilige omgeving waarin hij al zijn gevoelens en gedachtes kon uiten, luchtte hem op. Door lastige situaties na te spelen in een rollenspel, kreeg hij zicht op gedachtes, gevoelens en lichamelijke signalen tijdens spanningsvolle situaties. Hij leerde negatieve overtuigingen over zichzelf, irreële verwachtingen en niet-helpende gedachtes kennen en ervoer de mogelijkheid om deze te parkeren en ernaar te kijken. Zo ontstond er keuze vrijheid, zijn gedrag werd er niet meer (onbewust) door bepaald. De aandacht voor lichaamssignalen, hielpen hem om tijdens vergaderingen deze signalen te herkennen en serieus te nemen en hier direct een korte ontspanningsoefening aan te koppelen. Zo bleef de spanning te hanteren.

Wat was het resultaat?

De lichamelijke oefeningen zorgde ervoor dat hij rust en ontspanning kon vinden op momenten die hij voorheen spannend vond. Het uitspreken van zijn mening tijdens vergaderingen lukte en zijn zelfvertrouwen groeide. Ook kreeg hij positieve feedback van collega’s omdat hij zichzelf meer liet zien en beter wisten wat zij aan hem hadden. Nee zeggen tegen collega’s werd makkelijker waardoor de extra taken die hij kreeg voor hemzelf haalbaar bleven. Negatieve reacties van collega’s over het niet nakomen van afspraken bleven uit. De samenwerkingsrelaties beleefde hij veel positiever. Met meer plezier ging hij naar zijn werk.

Zelfsturing in een ouderenzorginstelling

Wat was de situatie?

Sinds een jaar is de verantwoordelijkheid voor de zorg lager in de organisatie komen te liggen. Het aantal managers is verminderd, waardoor de span of control van de managers groter werd en de noodzaak tot zelfsturing binnen de teams toenam. Ook is in dezelfde periode de belevingsgerichte zorg omarmd. Alle medewerkers zijn nu verantwoordelijk voor alle taken binnen een woning. Zo helpt de activiteitenbegeleidster ook met (lichte) zorgtaken en doen de verzorgenden bijvoorbeeld ook huishoudelijke taken, liefst samen met de bewoners.

Wat was het probleem?

Het bleek echter dat het vermogen tot zelfreflectie bij de meerderheid van de medewerkers onvoldoende aanwezig was, wat de ontwikkeling naar zelfsturende teams bemoeilijkte.

Wat hebben we gedaan?

Alle medewerkers hebben deelgenomen aan de training: Verander de ander, begin bij jezelf. In deze training werd onder andere gewerkt met de MBTI, kernkwadranten, communicatiestijlen en feedback en een intervisiemethodiek. In de ene afdeling bestonden de trainingsgroepen uit medewerkers van verschillende teams, in de andere afdeling hebben we deze training teamgewijs aangeboden, waardoor er direct ook naar de onderlinge samenwerking gekeken kon worden.

Wat was het resultaat?

Na de training gaven de medewerkers aan meer inzicht in zichzelf gekregen te hebben, maar vooral ook geleerd te hebben hoe hun collega’s op een heel andere manier naar dezelfde situaties keken. De openheid binnen de teams was toegenomen, wat de veiligheid ten goede kwam en het werd hierdoor makkelijker om elkaar feedback te geven. De intervisiemethodiek werd meegenomen als tool om in de toekomst te gebruiken, omdat het hen erg had geholpen niet direct in de oplossingen te schieten, maar eerst goed te onderzoeken wat nu eigenlijk het probleem was.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken?